070080010 – национален номер на цената на 1 градски разговор.
     
22eng21gr3bg
Лот Консулт Лот Консулт Лот Консулт Лот Консулт Лот Консулт Лот Консулт Лот Консулт Лот Консулт
 
ЛОТ Консулт
 
ЛОТ Консулт
ЛОТ Консулт
 
ЛОТ Консулт
ЛОТ Консулт
 
ЛОТ Консулт
ЛОТ Консулт
 
ЛОТ Консулт
ЛОТ Консулт
 
ЛОТ Консулт
 
Услуги на ЛОТ КОНСУЛТ
ЛОТ Консулт
 
ЛОТ Консулт
ЛОТ Консулт
 
ЛОТ Консулт
ЛОТ Консулт
 
ЛОТ Консулт
ЛОТ Консулт
 
ЛОТ Консулт
ЛОТ Консулт
 
ЛОТ Консулт
ЛОТ Консулт
 
ЛОТ Консулт
ЛОТ Консулт
 
Новини на ЛОТ КОНСУЛТ
ЛОТ Консулт
 
ЛОТ Консулт
ЛОТ Консулт
 
ЛОТ Консулт
ЛОТ Консулт
 
ЛОТ Консулт
ЛОТ Консулт
 
ЛОТ Консулт
ЛОТ Консулт
 
ЛОТ Консулт
ЛОТ Консулт
 
ЛОТ Консулт
ЛОТ Консулт
 
ЛОТ Консулт
ЛОТ Консулт
 
ЛОТ Консулт
Untitled Document

Какво ние можем да направим за Вас

 • Служба по трудова медицина

 • Орган за контрол от вида "С" за контрол на параметрите на работна среда и ел. уредби и съоръжения до 1000 V

 • Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите

 • Профилактични медицински прегледи

 • Управление на проекти

 • Център за професионално обучение

 • Системи за управление

 • Консултиране по прилагането и изпълнение на националното и европейско законодателство за опазване на околната среда

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Службата по трудова медицина при „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД е регистрирана от Министерство на Здравеопазването с Удостоверение № 002/07.12.1998 г. и пререгистрирана с Удостоверение за промяна на регистрация № 091-1/17.04.2008/. Дейността на Службата по трудова медицина (СТМ) по обслужване на работещите е регламентирана, съгласно чл. 25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина.

Абонаментното обслужване отСлужбата по трудова медицинапри „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД включва:

 • Анализ/одит на проведените дейности и съществуващата документация по трудова медицина на Възложителя, в съответствие с изискванията на Наредба № 3/2008 г. и Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).
 • Анализ/одит на съществуващата документация по оценка на риска за здравето и безопасността на работещите, съгласно Наредба № 5/1999 г. на МТСП и МЗ.

3. Консултиране и подпомагане на Възложителя при организирането на:
3.1. Предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа.

 • Определяне вида на медицинските специалисти и необходимите изследвания.

3.2. Периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес.

 • Определяне на работещите, подлежащи на задължителни медицински прегледи и изследвания, вида на медицинските специалисти, необходимите изследвания и честотата на провеждане.

4. Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите.
5. Изготвяне на заключения за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на оценката на риска и резултатите от проведените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания.
6. Изготвяне на анализ от проведени периодични медицински прегледи.
7. Насочване на лицата с установени заболявания или отклонения във физиологичните показатели към личния лекар за диагностично уточняване и допълнително лечение.
8. Изготвяне на ежегоден обобщен анализ за здравното състояние на работещите.
9. Изготвяне на лични здравни досиета на работещите, съгласно чл. 11, ал. (10) от Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина, а при наличие на такава документация – периодично отразяване в нея на резултати и заключения от проведени предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания, фактори на работната среда и др.
10. Разработване на препоръки относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.


11. Разработване на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа, съгласно Наредба № 15 ДВ бр. 54/31.05.1999 г.
12. Участие в Комисията по трудоустрояване и определяне на работните места за лица с намалена работоспособност.
13. Участие в разследване и съдействие при изготвяне на необходимата документация в случай на трудови злополуки.

14. Съдействие при изработване на изискващата се документация при професионални заболявания и при представяне на ТЕЛК.

 • Обучение, консултиране и подпомагане на Комитета по условия на труд при осъществяване на дейността му по чл. 29 от ЗЗБУТ.
 • Организиране на обучение на представители на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място.
 • Информиране при промяна на нормативната база по здравословни и безопасни условия на труд.
 • Консултации по отношение на избора и ефективността на средствата за колективна и лична защита. Изготвяне на списък на личните предпазни средства /съгласно чл.17 от Наредба №3/2001г./, включващ:
 • работните места, професиите и видовете работа, за които се използват ЛПС
 • видът, наименованието и точната идентификация на всяко ЛПС
 • конкретните опасности, за които се прилагат ЛПС
 • срок на износване на ЛПС
 • Консултации при изпълнението на нормативните изисквания, свързани със здравословните и безопасни условия на труд в условията на компанията.
 • Оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа.
 • Консултиране и подпомагане на Възложителя за изпълнение на дадените предписания от Регионалната инспекция по труда.

Предимстватана Службата по трудова медицина при "ЛОТ-КОНСУЛТ" ЕООД в конкурентните условия на пазара са:

 • Непрекъснато задоволяване очакванията на клиентите, чрез повишаване на качеството на ус­лугите, както и намаляване на тяхната себестойност.
 • Квалифицирани специалисти с дългогодишен опит във всички необходими области 
 • Непрекъснато повишаване квалификацията и мотивацията на персонала за висококачествен труд.
 • Коректност и стриктно спазване на сроковете на изпълнение;
 • Гъвкавост, мобилни екипи с възможност за обслужване на клиенти на територията на цялата страна.
 • Възможност за извършване на комплексно обслужване от Служба по трудова медицина, обхващащо целия цикъл от услуги, предвидени в българското и европейското законодателство във връзка с безопасните и здравословни условия на труд.
 • Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството на ус­лугите и системен контрол за изпълнението на поставените задачи във всички звена на фирмата, както и търсене на персонална отговорност.
 • Инвестиране в разширяване на бизнеса.
 • Наличие на амбиции и ясно формулирана стратегия за развитие.

Службата по трудова медицина при "ЛОТ-КОНСУЛТ" ЕООД

Най-ново в ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД

"ЛОТ-КОНСУЛТ" ЕООД и партньори подписаха договор с Главна Дирекция "Човешки ресурси и сигурност" на Европейската комисия в Брюксел

През месец март 2011 г. международен консорциум, ръководен от българската консултантска фирма ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД и в партньорство с италианската сертифицираща организация РИНА СЪРВИСИС АД и гръцката компания ГЕНИКИ АД спечели търг и сключи договор с Главна Дирекция "Човешки ресурси и сигурност" на Европейската комисия в Брюксел по Процедура № HR/R3/PR/2010/015 – “Assistance for audits to verify compliance with occupational health and safety rules for the Brussels and Luxemburg sites”. Договорът е с продължителност 4 години и ще обхване всички сгради и служители на Европейската комисия в Брюксел и Люксембург.


 

Нормативна База

   
 
       
Untitled Document